2012 - Випуск 1-2

Зміст


Частина 1
ФІЛОСОФІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Петро САУХ
Стратегія полікультурної освіти в контексті турбулентності процесів міжкультурної взаємодії.

Ольга КУЗЬМЕНКО
Концепції пізнання та самопізнання в античній філософії

Частина 2
ОСВІТОЛОГІЯ – НОВИЙ НАУКОВИЙ НАПРЯМ ІНТЕГРОВАНОГО ПІЗНАННЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Віктор ОГНЕВ’ЮК
Еволюційний поступ освіти в контексті освітології

Світлана СИСОЄВА
Культурологічні концепти освітології та розвиток полікультурного суспільства

Неоніла ПОБІРЧЕНКО
Розвиток освітологічної мотивації в психологічній освіті

Частина 3
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Моделювання здоров’язбережувального освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу
Проблема професійної підготовки викладачів вищої школи у педагогічній теорії
Освітнє середовище університетського коледжу як об’єкт управління
Сучасні методики визначання професійної придатності майбутніх фахівців
Фактори впливу на процеси модернізації вищої освіти
Аксіологічна компетентність майбутнього вчителя фізичного виховання
Підготовка вихователів до ритмічної організації навчально-виховного процесу
Професійне спрямування сучасних технологій навчання української мови

Частина 4
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Педагогічна антропологія – рушій еволюції вітчизняних педагого-експериментальних досліджень (ост. третина ХІХ – початок ХХ ст.)
Ідеал учителя: порівняння ідей Якова Чепіги та педагогів кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Частина 5
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НЕПЕРЕРВНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ
Ідентичність східного прикордоння Польщі. Проблеми та шанси специфічного регіону природи та мозаїки культур
Кейс-метод: актуалізація досвіду Великобританії в умовах сучасної університетської освіти в Україні
Педагогічна освіта майбутніх магістрів у Німеччині та Великобританії
Етапи становлення та розвитку медіа-педагогіки у Республіці Польща.
Організація закордонних стажувань у процесі підготовки фахівців сфери туризму

Частина 6
НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ
Системно-синергетичні особливості оркестрово-ансамблевої підготовки майбутнього вчителя музики
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики на заняттях з постановки голосу
Методика виявлення стану сформованості професійної культури майбутнього вчителя музики
Компетентнісні основи професійного саморозвитку майбутнього вчителя музики в процесі інструментально-виконавської підготовки

Частина 7
ПСИХОЛОГІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Зоряна КОВАЛЬЧУК
Психологі-педагогічні особливості взаємодії педагогів і батьків

Сергій МЕЛЬНІЧЕНКО
Проблема вивчення ціннісно-смислової сфери особистості у психологічних дослідженнях: теоретичний аспект.

Наталія ЯРЕМЧУК
Психологічна готовність жінки до материнства: вікові особливості