2012 - Випуск 3-4

Зміст


Частина 1
ФІЛОСОФІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Освіта як суспільна цінність: історико-філософський аналіз
Цінності середнього класу і сучасна концепція освіти

Частина 2
ОСВІТОЛОГІЯ – НОВИЙ НАУКОВИЙ НАПРЯМ ІНТЕГРОВАНОГО ПІЗНАННЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
Національна освітня політика та напрями розвитку медичної освіти

Частина 3
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Теорія і технології цілісної педагогічної діяльності у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури і спорту
Акмесинергетичний підхід у моделюванні процесу підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури
Система професійної підготовки фахівців аграрної галузі: напрями модернізації
Основні тенденції освіти дорослих в освітній політиці Європейського Союзу ..

Частина 4

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Професійна ідентифікація майбутнього вчителя
Формування мотивації студентів до неперервної професійної освіти засобами навчального курсу «університетська освіта»
До проблеми формування інформаційної компетентності викладача вищого навчального закладу
Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування національних видів фізичного виховання
Інформатизація професійної підготовки соціальних педагогів у педагогічних коледжах

Частина 5
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НЕПЕРЕРВНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ
Можливості рекламно-інформаційних технологій в професійній підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери
Використання мультимедійних навчальних програм в професійній підготовці викладачів-тьюторів
Формування науково-дослідницьких умінь студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій: теоретичний аспект

Частина 6
НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ
Професійна підготовка майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій: зарубіжний досвід
Сучасні освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика
Виникнення освіти вихователів для дітей дошкільного віку в Німеччині (XIX ст.)
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищій професійній освіті Російської Федерації
Розвиток інформаційної компетентності вчителів у системі післядипломної освіти Республіки Кіпр
Вищі педагогічні школи Республіки Польща у часи активного реформування (90рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

Частина 7
ПСИХОЛОГІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Трансформація психологічних процесів в освітології
Програма психологічної підготовки молодої жінки до материнства: розробка та апробація

НАШІ АВТОРИ